Om CSR East Sweden

CSR East Sweden

CSR EAST SWEDEN

- för en hållbar utveckling i Östergötland

CSR East Sweden är en plattform för samverkan kring CSR och hållbarhet mellan privat, offentlig och idéburen verksamhet samt akademi.

Vi är ett icke vinstdrivande nätverk, och sedan september 2017 en ideell förening, som jobbar för att ta tillvara våra medlemmars och samhällets intressen som rör CSR och hållbarhet. Vi bidrar till inspiration, kunskap, samverkan och aktiviteter som leder till ett mer hållbart samhälle, konkurrenskraftigare företag och en mer attraktiv region att leva i.

För en långsiktigt hållbar, medveten och ansvarstagande tillväxt och samhällsutveckling i Östergötland.

Vår verksamhetsidé är att verka för regionens utveckling och attraktionskraft genom att:

  • utgöra den naturliga plattformen för CSR-frågor genom inspiration, debatt, diskussioner och erfarenhetsutbyte
  • samla och synliggöra regionala CSR-initiativ och goda exempel
  • skapa förutsättningar för och initiera tvärsektoriella samarbeten
  • stödja medlemmarna till att vara föregångare och föredömen för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla de 17 globala hållbarhetsmålen som FN har fastställt.

 

Vår förening ska genomsyras av våra värdeord:

Vi är ansvarstagande: Föreningen ska vara ansvarstagande med tyngdpunkt inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Motsvarande ansvar åligger föreningens medlemmar enligt våra medlemsprinciper.

Vi ska vara inspirerande: Föreningen ska inspirera medlemmar och samhället i stort till att göra skillnad inom CSR-området.

Vi arbetar inkluderande: I vår region finns många olika kompetenser och erfarenheter som vi måste ta tillvara. Tillsammans kan vi göra skillnad. Alla ska kunna ta del av och dela med sig av goda exempel och initiativ inom CSR-området..