Om CSR

Om CSR

CSR och begreppet hållbarhet utgår ifrån att ett långsiktigt, hållbart samhälle behöver företag, individer och organisationer som befinner sig i balans mellan de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomi, miljö och samhälle. 

CSR East Sweden använder samma definition av CSR, Corporate Social Responsibility, som EU: "Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna" (http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/ )

17 globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå tre övergripande målsättningar till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uttryckt det.

De Globala Målen antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York, den 25 september 2015. Med sina 17 mål och 169 delmål är det den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Fram till år 2030 ska den leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

De Globala Målen förenar världens länder genom en universell agenda och kräver att alla länder - såväl rika som fattiga - agerar både nationellt och globalt för att nå de Globala Målen till år 2030.

”Leave no one behind” är ledord för de Globala Målen och visar att alla är inkluderade. Med den nya agendan lovar världens ledare att ingen människa ska hamna på efterkälken i den hållbara utvecklingen. Alla ska med. Och för att nå de Globala Målen krävs att alla hjälper till - det gäller dig också!

Läs mer om de globala målen http://www.globalamalen.se