GODA EXEMPEL
Hållbarhetsprogram för Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun

Ett exempel inom:

Hållbarhetsprogram för Åtvidabergs kommun

Politiskt beslutat hållbarhetsprogram där de  globala målen, nationella miljömålen och folkhälsomålen brutits ned och prioriterats till lokal nivå.

Fem hållbarhetsfaktorer (visionsmål) har tagits fram: Ett tryggt och robust samhälle, En hållbar konsumtion och resursanvändning, En energieffektiv och fossilfri kommun, En kemikaliesmart kommun samt En kommun som vårdar och utvecklar natur- och kulturvärden.

Arbetet startades upp för att kommunen ville ta ett helhetsgrepp och arbeta mer strategiskt kring hållbarhetsfrågor. De globala målen har blivit ett stöd i detta arbete.

Då hållbarhetsprogrammet beslutades i kommunfullmäktige december 2016 och gäller fram till och med år 2020 har inget resultat hunnit redovisas ännu. Hållbarhetsprogrammet implementeras nu i kommunens verksamheter och budgetprocess och arbetet mot att nå målen har startats upp. Hållbarhetsprogrammet kommer att följas upp årligen i kommunens årsredovisning. Programmet kopplar på ett eller annat sätt till samtliga globala mål.

Websida: www.atvidaberg.se

Kontaktperson: Yasmine Dermelid